Tento optický merací prístroj je určený na meranie hladiny elektrolytu a hliníka pri súčasnom použití meracej tyče s vodováhou.

Zariadenie sníma obraz pomocou vlastnej kamery, rozpoznáva meraný objekt, jeho pozíciu a rotáciu v 3D priestore a na základe týchto informácií vypočítava požadované merné veličiny. Výsledok je zobrazený na displeji a uložený do internej databázy alebo odoslaný bezdrôtovou sieťou (typicky WiFi). Zariadenie obsahuje možnosť prisvietenia meraného objektu.

Príklad využitia: meranie a vyhodnocovanie horúcich častí v metalurgii.

  • dotykový displej
  • možnosť identifikácie pece QR kódom
  • meranie automaticky v najvhodnejšom momente alebo na povel pracovníka
  • zobrazenie nameraných hodnôt
  • grafické znázornenie meraného obrazu
  • história meraní s možnosťou filtrovania zobrazených meraní priamo v prístroji
  • export meraní vo formáte CSV
  • export obrazov s znázornením nameraných hodnôt
  • export meraní do konkrétneho informačného systému