Hlavný prínos

 • zníženie výrobných nákladov
 • lepšie plánovanie a optimalizácia výroby
 • zjednodušenie a zlepšenie práce zamestnancov
 • zabránenie možnému výskytu chýb
 • zjednodušenie pracovných postupov a eliminácia nepotrebných činností
 • automatizovanie pracovných postupov
 • priame spojenie s výrobou
 • poskytnutie komplexných štatistík a zostáv
 • analýza a schopnosť rozvíjať procesy v spoločnosti

Hlavné rysy

 • využívanie najlepších postupov uplatňovaných v spoločnosti v súlade s novými technologickými a manažérskymi znalosťami
 • jednoduchá obsluha s viacúrovňovou autorizáciou prístupu k údajom
 • zahrnutie celého procesu – od nákupu materiálu po predaj, následné zaúčtovanie a poskytovanie analýz a štatistík
 • jednoduchý vzdialený prístup k informačným systémom
 • konfigurovateľnosť, škálovateľnosť a bezpečnosť systému
 • obojsmerné rozhranie so systémom riadenia výroby
 • zobrazenie údajov v jasnej a čitateľnej forme pre efektívne rozhodovanie

Štruktúra VRPIS

 • nákupné a predajné objednávky
 • skladové hospodárstvo
 • podpora rôznych druhov výroby (tavenie, výroba rafinačných zmesí, úpravy materiálu)
 • plánovanie výroby
 • optimálne recepty pre dosiahnutie nižších prevádzkových nákladov
 • výpočet chemického zloženia výslednej zliatiny na základe chemického zloženia vstupných materiálov
 • obojsmerná komunikácia s technologickou časťou (kontrola / monitorovanie výroby)
 • zostavy na podrobné vyhodnotenie výroby, štatistické porovnania

Prepojenie na externé systémy a zariadenia

 • riadiace systémy
 • zasielanie objednávok materiálov pre potreby výroby
 • import zo spektrometra
 • prenos výsledkov do účtovníctva
 • meranie spotreby energie a médií
 • komunikácia s váhami
 • expedičné tlačové identifikačné štítky
 • plánovanie a monitorovanie dopravy
 • zber údajov na účely vypracovania hospodárskej štatistiky a vyhodnotenia výroby

Doprava

 • zahŕňa interné a externé prepravy (špedičné služby)
 • zahrnutie obstarávacích nákladov do ceny nakúpeného materiálu
 • jednoduché plánovanie dopravy
 • sledovanie pohybu vlastných vozidiel
 • automatizované vytváranie záznamov o prevádzke vozidla

Interná komunikácia

 • distribúcia dokumentov v centrálnom registri (faktúry, dodacie listy, objednávky)
 • prijatý papierový dokument je manuálne skenovaný a evidovaný v elektronickej verzii
 • notifikácie medzi používateľmi

Účtovanie

 • evidencia nakúpených materiálov, prijatých faktúr a dobropisov
 • automatizované generovanie účtovných zápisov
 • export/ import do/z externého účtovného systému s možnosťou kumulatívneho prenosu položiek na účtoch za účtovné obdobie
 • prehľady, možnosť filtrovania prehľadov pre jednoduchšie vyhľadávanie konkrétnej účtovnej transakcie
 • konfigurovateľné pravidlá na generovanie účtovných zápisov, sadzieb DPH
 • generovanie štatistík
 • výstupy pre Intrastat

Reporty

 • základné reporty
 • reporty vypracované podľa požiadaviek zákazníka
 • prezeranie údajov na základe zadaného filtra
 • jednoduché určenie triedenia zobrazených údajov
 • tlač reportov
 • výstup do formátu PDF, XLS

Nástenka

 • obrazovka s najdôležitejšími varovaniami a informáciami pre používateľa
 • používateľ vidí upozornenia, ktoré sa ho týkajú
 • rozlíšenie čakajúcich činností podľa ich závažností