LARA je integrovaná metodika riadenia rizík vyvinutá pre výskumné laboratóriá skupinou odboru Chemická a fyzikálna bezpečnosť (ISIC-GSCP) Ústavu chemických vied a inžinierstva a skupinou odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (SB-SST) školy základných vied na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Táto nová metodika komplexnej analýzy rizík vykazuje multifunkčnosť, ktorá umožňuje identifikovať, posudzovať a hodnotiť riziká v reakcii na vznikajúce a rastúce obavy z nehôd.

LARA ponúka možnosť uprednostniť riziká na základe indexu kritickosti, ktorý kombinuje niekoľko parametrov (závažnosť, zhoršujúce sa faktory, vystavenie sa nebezpečenstvu, miera nehodovosti, výskumné špecifiká, zistiteľnosť rizika a vnímanie rizika), čo umožňuje implementovať a kvantifikovať nápravné opatrenia na zníženie alebo zmiernenie rizík.

LARA je intuitívny a užívateľsky prívetivý nástroj pre rozhodovanie založený na interdisciplinárnom prístupe. Na rozdiel od iných metód analýzy rizika mobilizuje menej ľudských a finančných zdrojov a za kratší čas.